דפים

יום חמישי, 2 ביוני 2011

לימוד הורים וילדים לקראת חג השבועות - חג מתן תורה


חג מתן תורה.

ילדים לומדים תורה במחנה עקורים אחרי
מלחמת העולם (יד ושם)
למדנו כבר, שמהלילה שאחרי ליל הסדר, בחג הפסח, סופרים שבעה שבועות, שהם ארבעים ותשעה ימים; ספירת העומר. אחרי ארבעים ותשעה ימים מגיע היום החמישים שהוא חג השבועות. לכן קוראים לו "שבועות" כי הוא בא אחרי שסופרים שבעה שבועות מחג הפסח.
למדנו גם שהמצוה הזאת, של ספירת העומר, מזכירה לנו שכאשר בני ישראל יצאו ממצרים - חיכו מאוד לקבל את התורה; ספרו את הימים - מתי יגיע זמן מתן תורה. הרי עד עכשיו, כשהיו במצרים, הפריעו להם המצרים להיות עַם טוב כמו שמתאים להם; גם לימדו אותם דברים רעים. כשיצאו משם ויָכלו סוף סוף להתנהג כמו שמתאים לעם הטוב של ה' - חיכו לקבל את התורה של ה'; התורה שתלמֵד אותנו איך מתאים לנו להתנהג, איזה מידות טובות מתאים שיהיו בלב שלנו, מה מתאים לנו ללמוד, מה רצון ה'.

גם אנחנו מחכים כל שנה לחג השבועות שבו ניזכר מחדש בנתינת התורה באותו יום לפני שנים רבות - וכאילו נקבל מחדש את התורה; ה' יתן לנו כח מחודש ללמוד אותה ולקיים אותה ונשמח בה כמו ששמחים בדבר חדש ונפלא.    

מעמד הר סיני.

מאתר תמונות ירושלים
איך קבלו ישראל את התורה?
בני ישראל הגיעו להר סיני, במדבר סיני. חכמינו אומרים שכאשר בני ישראל הגיעו להר סיני הם היו כולם חברים: "כאיש אחד בלב אחד", זאת אומרת שהם זכרו שכולם עַם אחד, העם של ה' שרוצים לעשות את רצונו. זה מצב מתאים לקבלת התורה, שהרי ה' נותן לנו את התורה בגלל שאנחנו העם האחד שלו.   ה' אמר למשה להגיד לבני ישראל להתכונן, לכבס את בגדיהם, להיות טהורים, וביום השלישי אחרי שיתחילו להתכונן - יקבלו את התורה. הזהיר ה' את משה שבני ישראל לא יגעו בהר, וגם לא הבהמות, כי מרוב הקדושה שתהיה עליו - מי שינסה לעלות בו בלי רשות, לא יוכל לִחיות.

התכוננו בני ישראל, והנה - ביום השלישי בבקר, קולות וברקים, ענן כבד על הר סיני וקול שופר חזק מאוד. הוציא משה את העם ועמדו בתחתית הר סיני. כל ההר היה מלא עשן וקול השופר הולך וחזֵק מאוד. חכמינו אומרים שכאשר קיבלו ישראל את התורה - עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. כל העולם שתק; עם ישראל מקבל את התורה מה'. שמעו בני ישראל דיבור חזק, שה' עשה אותו, ובדיבור הזה שמעו את עשרת הדיברות, עשרה דברים: 1)מצוה להאמין בה' שהוציא אותנו ממצרים.   2)לא לעשות פסילים, לא להאמין באלוהים אחרים ולא להשתחוות להם. ועוד כמה מצוות, ביניהן שבת, כיבוד הורים, לא לגנוב ועוד. את שאר המצוות קיבל משה אחר כך, כשנשאר בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה בלי לאכול  ובלי לשתות, ולמד את כל התורה מה'. אחר כך לימד אותה לעם ישראל.

כששמעו כל העם את הקולות וראו את האש - זזו ועמדו מרחוק, בגלל הפחד והיראה שהרגישו. ביקשו ממשה, תגיד אתה לנו את דברי ה'. הם חששו שמא לא יוכלו יותר לשמוע ולהחזיק מעמד מול דברים כל כך קדושים שבאים מה'; איך בני אדם יוכלו לשמוע את הדיבור הקדוש שבא מה'. הסביר להם משה שה' רצה שתישאר לעם ישראל תמיד יראה מה', כבוד גדול למה שה' אומר, שלא יחטאו, אחרי שראו בעצמם את הדבר הנפלא הזה של מתן תורה, את הקדושה הגדולה שהיתה שם.

מנהגי חג השבועות

כל שנה כשמגיע חג השבועות - קוראים בבית הכנסת בתורה את החלק שמספר על מתן תורה ואת עשרת הדיברות, שהרי ביום הזה ניתנה התורה.  בלילה לפני כן, ליל שבועות, הרבה אנשים עוסקים בתורה; ערים כל הלילה - או כמה שהם יכולים - ועושים "תיקון ליל שבועות", כך נקרא לימוד התורה בליל חג השבועות.  יש הסבר לדבר הזה - שכאשר בני ישראל קיבלו את התורה, היה  משה רבנו צריך להעיר אותם בבקר לבוא לקבל אותה; ואנחנו "מתקנים" את זה ע"י כך שאנחנו ערים בלילה, לומדים תורה בשמחה - מראים כמה אנחנו אוהבים אותה - ורוצים שוב לִזכּוֹת לקבל מה' את התורה: להבין אותה, לשמוח בה ולקיים אותה.

יש ששמים ענפים וצמחים בבית הכנסת ובבתים, זכר להר סיני שצמחו בו עשבים ירוקים בזמן שניתנה התורה.
יש שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות.

מתוך: תמונות מארץ חמדה - ערוץ7
בהרבה קהילות קוראים מגילת רות, שעיקר המתואר בה היה בתקופת קציר חיטים שבין פסח לשבועות - ויש בה מתן שכרם של גומלי חסדים. שבזכות חסד שעשתה רות עם נעמי, ששבה איתה משדה מואב כשהיתה ערירית וחסרת-כל, זכתה ויצא ממנה דוד מלך ישראל. ומזה נלמד שהמלכות של עם ישראל - עניינה להרבות טוב וחסד, זה מה שמתאים לה. וגם התורה נקראת תורת חסד, שה' נתן אותה להיטיב והעלות את האדם, העם והעולם ולגלות על ידה את הקשר החזק שלנו אליו. וביחוד תורה שמלמדים אותה נקראת תורת-חסד, שמיטיבים גם לאחרים, כמו שהתורה רוצה, כמו שה' רצה בכך שנתן לנו את האוצר היקר, הקדוש והנפלא הזה.     
בעזרת ה' נמשיך בשבוע הבא, ללמוד עוד קצת על דברים שקשורים לשבועות: מדוע הוא נקרא גם חג הקציר ויום הביכורים, ומה הם בכלל הביכורים.

לכולם ברכת חג שמח. יהי רצון שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות הלב.


חידות חזרה

1. מה היה בחג השבועות כשבני ישראל יצאו ממצרים?

2. מה היה בהר סיני כשה' נתן את התורה?

3. מה קוראים בתורה בבית הכנסת בחג השבועות?

4. מה נוהגים לעשות בליל חג השבועות?

5. איזה עוד מנהגים יש בחג השבועות?